BGD Stray Animals Foundation - "Lady" - Leo Burnett Istanbul