Jakub Szymanski
Jakub Szymanski
Art Director at DDB Sydney
San Francisco, United States

Jakub Szymanski Work