Jinjing Zhu
Director at J. Walter Thompson Beijing
Beijing, China

Jinjing Zhu Work