Sassy Havyatt
Copywriter at Y&R Melbourne
Richmond, Australia