Menachem Reiss
Photographer at Havas Tel Aviv
Tel Aviv, Israel

Menachem Reiss Work