Anastasios Lessis
Copywriter at Spot/J. Walter Thompson
Maroussi, Greece

Anastasios Lessis Work