Bethany Omeri
Strategist at WONDER Sydney / FINCH Sydney
Wellington, New Zealand